SLU logo

E psilon
- elektronisk publicering vid SLU

ERROR pics/svartstreck800.gif
 

Publicera avhandlingar

Läs om...

 1. Doktorsavhandlingar
 2. Licentiatavhandlingar
 3. Beställ ISBN
 4. Tryckning
 5. Elektronisk publicering

1. Doktorsavhandlingar

Följande gäller för doktorsavhandlingar vid SLU:

 • Samtliga doktorsavhandlingar vid SLU skall enligt rektors beslut (2003-09-18) publiceras elektroniskt i Epsilon och ingå i serien Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Seriens ISSN-nummer är 1652-6880.
 • Samtliga avhandlingar ska ha ett unikt ISBN-nummer samt ett delnummer i Acta-serien.
 • 10 exemplar. av den tryckta avhandlingen ska lämnas till SLU-biblioteket på den ort där disputationen sker. [Läs mer]

1.1. Utformning av doktorsavhandling

Utformningen av din doktorsavhandling ska följa SLU:s dokumentmallar. [Läs mer]

Layout för Acta-seriens omslag:

 • Plats för bild på omslagets framsida
 • Kort abstract på omslagets baksida
 • Kort beskrivning av författaren på omslagets baksida

Se exempel på omslagets layout (klicka för fullständig bild, öppnas i nytt fönster):

 

omslag med bild omslag utan bild

 

1.2 När ska avhandlingen publiceras i Epsilon?

Skicka in din avhandling i Epsilon så snart du har en slutlig version överensstämmande med den tryckta avhandlingen och i god tid före spikning.

1.3 Övrigt

För övriga regler och formaliteter se respektive fakultets webbplats eller läs mer under forskarutbildning på SLU:s webb.

2. Publicera licentiatavhandlingar

Följande gäller för SLU:s licentiatavhandlingar enligt rektors beslut (2003-09-18):

 • Alla avhandlingar skall publiceras elektroniskt i Epsilon.
 • Till biblioteket lämnar du 5 tryckta exemplar. Gäller samtliga fakulteter. [Läs mer]

Licentiatavhandlingarna publiceras inte i Acta-serien för doktorsavhandlingar. Vissa institutioner har inrättat särskilda serier för licentiatavhandlingar. Kontrollera med din institution om det finns en lämplig sådan serie. Annars publiceras din licentiatavhandling som fristående enstaka del. Samtliga avhandlingar ska ha ett unikt ISBN-nummer. [Beställ ISBN här]

2.1 Utformning av licentiatavhandling

För utformning av licentiatavhandlingar kan SLU:s dokumentmall användas. (Det är dock inte obligatoriskt att använda mallen.) För utformning av titelsida och omslag följer du de riktlinjer som gäller om din licentiatavhandling ingår i en särskild serie. I annat fall kan du använda dokumentmallens titelsida som grundmall och ta bort de uppgifter som endast gäller doktorsavhandlingarna (t.ex. ISSN och serietitel). [Läs mer]

2.2 När ska avhandlingen publiceras i Epsilon?

Skicka in din avhandling i Epsilon så snart du har en slutlig version överensstämmande med den tryckta avhandlingen och i god tid före spikning. Licentiatavhandlingar annonseras på institutionernas egna webbsidor.

2.3 Övrigt

För övriga regler och formaliteter se respektive fakultets webbplats eller läs mer under forskarutbildning på SLU:s webb.

3. Beställ ISBN

SLU-biblioteken delar ut ISBN-nummer till doktors-, licentiat- och internationella mastersavhandlingar samt vissa rapportserier och enskilda arbeten utgivna vid SLU. SLU-biblioteken delar även ut delnummer i Acta-serien för doktorsavhandlingar.

För att få ISBN-nummer till din publikation kontakta SLU-biblioteken på följande e-postadress:

För att få ISBN och delnummer i Acta-serien för en doktorsavhandling ska du uppge ditt namn, institution, avhandlingens titel och spikningsdatum.

För att få ISBN-nummer till övriga publikationer ska du uppge ditt namn, institution, publikationens titel och serietitel om publikationen ingår i en serie.

4. Tryckning

Kontakta tryckeriet i god tid för att avtala tid angående inlämning av din avhandling för tryckning:

4.1 Avhandlingar till biblioteket

Du som författare ansvarar själv för att din tryckta avhandling, inklusive spikblad, lämnas till SLU-biblioteket. (Undantag Alnarp där repro lämnar avhandling till biblioteket):

 • För doktorsavhandlingar gäller att 10 tryckta exemplar ska lämnas till det SLU-bibliotek där disputationen sker (Alnarp, Ultuna eller Umeå). Av de 10 ex. som biblioteket tar emot används 8 ex. för skyltning och utlån i SLU-biblioteken med filialer. 2 exemplar sparas i ett lager i Ultunabiblioteket.
 • För licentiatavhandlingar gäller att 5 tryckta exemplar ska lämnas till SLU-biblioteket .

4.2 Att tänka på inför kontakt med tryckeriet:

 • Avhandlingen skickas som en pdf-fil. Avhandling som ingår i Acta-serien skall vara namngiven med löpnummer (t.ex. 200801).
 • Varje tryckt kopia av avhandlingen skall innehålla ett spikblad. Spikbladet trycks separat från avhandlingen och läggs av författaren innanför pärmen till varje exemplar före distributionen.
 • När du lämnat in delarbeten, särtryck etc. sammanställer tryckeriet en komplett tryckfil. Från denna tryckfil erhåller du ett provtryck (ej korrektur) som du godkänner innan slutlig tryckning. Godkännandet av pärmtryck sker vid samma tillfälle.
 • Lämna uppgifter om upplagans storlek, fakturering mm på en särskild beställningsblankett.
 • Om problem uppstår med infogning av t. ex. tabeller och diagram i filen, eller vid konvertering av filformat bör institutionens IT-samordnare kontaktas. För hjälp med inscanning av foton/figurer etc. kontakta reproavdelningen på respektive ort under arbetets gång och före uppladdning av pdf-fil i Epsilons publiceringssystem.
 • Det är mycket viktigt att tryckeriet får veta hur du kan kontaktas om eventuella problem uppstår under arbetet med tryckfilen.

5. Om elektronisk publicering

Elektronisk publicering i Epsilon är obligatoriskt enligt rektors beslut (2003-09-18). Du som är författare skickar själv in din avhandling för publicering i Epsilon. Instruktioner finns här. Observera att det ska vara den slutliga versionen av din avhandling.

Avhandlingar som publiceras i Epsilon blir även synliga bland annat via följande databaser och söktjänster:

 • Libris - Sveriges nationella bibliotekskatalog
 • Lukas - SLU-bibliotekens katalog
 • SLU:s publikationsdatabas för årsredovisning
 • SLU:s institutioners webbplatser
 • Söktjänster på internet

5.1 Vad publiceras i Epsilon?

Sammanläggningsavhandlingar:
Sammanfattningen ("kappan") publiceras alltid eftersom det är du som författare som har fullständig upphovsrätt till denna. För redan publicerade artiklar som ingår i avhandlingen måste tillstånd sökas från förlaget/tidskriften där artikeln publicerats.

Sök bland tidskrifter i SLU-bibliotekens tidskriftslista för att se vilket förlag den tidskrift du publicerat i tillhör.

Vid kommunikation med förlaget/tidskriften kan följande formulär användas för att söka tillstånd:

Request to use material included in the electronic version, Doctoral dissertation at SLU (PDF-fil)

Monografiavhandlingar:
Hela avhandlingen publiceras. Om författaren också publicerar avhandlingen hos ett kommersiellt förlag måste författaren tillse att förlaget medger publicering i Epsilon.

5.2 Vad händer när du har skickat in din avhandling i Epsilon?

Avhandlingen hamnar först i en arbetsbuffert endast åtkomlig för systemets redigerare på biblioteket. Därifrån redigeras inmatade uppgifter innan avhandlingen läggs ut och blir sökbar i Epsilons databas. Avhandlingen blir även sökbar i LIBRIS, sökmotorer som Google, MSN Search med flera, samt i ett stort antal elektroniska samlingsarkiv.

 

 

Rektorsbeslut för avhandlingar 2003-09-18 (DNR SLU ua 18.9-2650/02)

SLU:s Disputationskalendarium
 (öppnas i nytt fönster)

Om forskarstudier vid SLU (på engelska, öppnas i nytt fönster)

 
ERROR pics/svartstreck800.gif
· Ansvariga för Epsilon: SLU-biblioteket · Powered by GNU Eprints software