SLU logo

E psilon
- elektronisk publicering vid SLU

ERROR pics/svartstreck800.gif
 

Dokumentmallar för avhandlingar

Här kan du hämta dokumentmallen som ska användas för utformning av doktorsavhandlingar vid SLU. Dokumentmallen kan även användas för licentiatavhandlingar som ska tryckas i S5-format (Acta-seriens format). Mallpaktetet med dokumentmallar innehåller även en stilfil för Endnote samt joboptionsfiler, som används när avhandlingen görs om till pdf, samt dokumentmallar för spikblad och baksidan.

Läs om...

 1. SLU:s dokumentmallar för avhandlingar
 2. Ladda ner dokumentmallarna
 3. Hur mallfilerna ska installeras och användas
 4. Omslaget
 5. Referenshantering i avhandlingsmallen, med instruktioner för EndNote och Zotero

1. SLU:s dokumentmallar för avhandlingar

Dokumentmallen för avhandlingar är gjord för Microsoft Word och kan avändas med programversionerna 2000, 2003, 2004, 2007 och XP (PC och Mac). Word 2007 skiljer sig en del från tidigare programversioner och vissa av instruktionerna i dokumentmallen stämmer inte helt för dessa program. I en egen pdf-fil finns instruktioner för moment som utförs annorlunda i Word 2007. Mallen är utformad så att den ska vara lätt att använda. Om du har synpunkter på den, eller frågor, vänd dig till på Alnarpsbiblioteket.

2. Ladda ner dokumentmallarna

Filerna som ska användas för arbetet med avhandlingen kan hämtas antingen i ett paket eller var för sig. I paketet ingår mallar för inlagan, omslagets baksida och spikbladet samt filer som används för referenshantering och pdf-konvertering.

I avhandlingsmallen används SLU:s fastställda teckensnitt Bembo och Akzidenz Grotesk. Du behöver ha dessa teckensnitt installerade i din dator. Din handledare bör också ha det. Teckensnitten följer inte automatiskt med mallen. Om du inte har dem, kan du hämta teckensnitten på informationsavdelningens hemsida. Teckensnitten kan inte hantera vissa språk, kontakta oss om du behöver en mall som kan hantera icke-västeuropeiska språk.

Ta vid behov hjälp av din datorsamordnare.

Om du inte vet om teckensnitten finns i din dator, läs i faq hur du kan se det.

Ladda ner hela mallpaketet här:
[.zip]   Hjälpinstruktioner

Dessa filer ingår i mallpaketet. Det går bra att ladda ner enstaka filer:

 

Använda andra program än Word

Om du hellre skriver i LaTeX, så finns det en LaTeX-mall för SLU-avhandlingar. Mallen är skapad av Rob Hart i november 2009. Klicka här för att ladda ner den. När du packar upp zip-filen, finner du instruktioner för hur mallen ska användas.

Det är också möjigt att använda andra program än Word och LaTeX. Då måste du själv göra inställningar och formateringar i dokumentet. I filen Sidlayout_och_formatmallar_i_SLU_Acta_Thesis.pdf finns den information du behöver. Det är särskilt viktigt att pappersstorleken blir rätt.

3. Hur mallfilerna ska installeras och användas

För att dokumentmallen ska fungera som avsett, måste den installeras i en särskild mapp på datorns hårddisk.
Installera så här i en PC med Word 2003:

 1. Öppna mappen där du sparat mallfilen. Högerklicka på mallfilen och välj "Klipp ut". Ikonen blir gråtonad.
 2. Öppna Word. Välj menykommandot Arkiv > Nytt. I panelen Nytt dokument, som öppnas i högerkanten, under rubriken Mallar, klicka på "På datorn...".
 3. I fönstret Mallar, högerklicka i rutan med de befintliga mallarna och välj "Klistra in".

Installera så här i en PC med Word 2007:

 1. Öppna mappen där du sparat mallfilen. Högerklicka på mallfilen och välj "Klipp ut". Ikonen blir gråtonad.
 2. Öppna Word. Klicka på Officeknappen > Nytt. Till vänster i fönstret Nytt dokument, klicka på "Mina mallar...".
 3. I fönstret Mallar, högerklicka i rutan med de befintliga mallarna och välj "Klistra in".

Öppna ett nytt, namnlöst dokument med mallen SLU_Acta_Thesis_vX.dot

 • I en Windows-dator med Word-version t.o.m. 2003, använder du dig av menykommandot Arkiv > Nytt. Det kommer upp ett nytt fönster i högerkanten. Under Mallar klicka på "På datorn...". Välj SLU_Acta_Thesis_vX.dot.
 • I Word 2007 klickar du på Officeknappen > Nytt. Till vänster i det fönster som öppnas, klickar du på "Mina mallar..." och väljer avhandlingsmallen.
 • I en Macintosh är det menykommandot Arkiv > Projektgalleriet som ska användas.

Mallen ligger oförändrad kvar i sin mapp och nya kopior kan öppnas när som helst.

Mallfilen innehåller text som du ska ersätta med din egen (titel, artiklar, summary etc.) samt instruktioner för hur mallen ska användas. Instruktionerna finns även i en pdf-fil, som vi rekommenderar för utskrift. Risk finns att texten i en Word-fil förskjuts beroende på dator och skrivare, därför är en pdf-fil att föredra.

4. Omslaget

Omslaget produceras av tryckeriet, som behöver förses med vissa data. På omslagets baksida ska det finnas ett kort abstract och en kort beskrivning av författaren. Använd dokumentmallen SLU_Acta_Backcover_vX.dot för detta och ersätt den befintliga texten enligt instruktionerna. Spara filen i Word-format och sänd den till tryckeriet.

Omslagets framsida kan utformas antingen så att det saknar illustration eller så att det förses med en liten illustration. Se exempel på omslagets layout (klicka för fullständig bild, öppnas i nytt fönster):

omslag utan bild omslag med liten bild

 

Om du väljer att ha en illustration måste följande krav uppfyllas:

 • Skicka tryckeriet en fil med bilden. Om illustrationen är en färg- eller gråskalebild, skicka originalbilden om den inte behöver justeras. Om du behöver bearbeta bilden, börja med att spara den i tiff-format (.tif) och behåll det formatet. Om du använder svartvit digital grafik eller skannad text, väj upplösningen 600 dpi. Se till att illustrationen sparas i bitmapläge, inte i gråskaleläge. T.ex. i Adobe Photoshop hittar du alternativen för färgläge i menyn Bild > Läge (Image > Mode). Om illustrationen skapades som eps-fil, leverera den som en sådan.
 • Om du väljer en bild, som det finns upphovsrättsliga restriktioner för, måste du ha skaffat tillstånd att använda bilden innan avhandlingen kan tryckas. Vi rekommenderar ett skriftligt tillstånd. Tänk på att det kan ta tid att få ett sådant.

5. Referenshantering i avhandlingsmallen

I avhandlingen ska Harvard-systemet användas för citeringar och referenser. Harvard-systemet kan tillämpas på olika sätt. Avhandlingar som skrivs vid SLU, är det lämpligt att följa anvisningarna i Söka Samla Sprida. Under Referera hittar du användbar information samt ytterligare länkar som kan vara till hjälp.

För att underlätta referenshantering finns ett antal olika referenshanteringsprogram på marknaden. På SLU-bibliotekens kurser i informationssökning för doktorander ges introduktion till programmet EndNote. Stilfiler finns för användning tillsammans med EndNote respektive det fria programmet Zotero.

Att använda stilfil tillsammans med EndNote

I mallpaketet ingår stilfilen SLU_Avhandling_Endnote_vX.ens, som du kan använda tillsammans med EndNote för att infoga referenserna i ditt Word-dokument och få dem formaterade automatiskt. För att det ska fungera, måste filen ligga i mappen (exempel):

 • Windows: C:\Documents and settings\[user name]\My Documents\EndNote\Styles
 • Windows: C:\Program files\Microsoft office\Templates

I EndNote ska du välja menykommandot Edit > Output Styles > Open Style Manager och där bocka för SLU_Avhandling_Endnote_vX. Därefter kan du välja den i rullgardinsmenyn i verktygsfältet. Öppna EndNote-biblioteket som innehåller dina referenser.

Växla till Word. Placera markören där citeringen ska infogas. Klicka på Find Citations i EndNote-verktygsfältet (i Word 2007 finns det på fliken Tillägg (EndNote 9) eller på fliken EndNote X2) och leta fram den citerade författaren eller ett ord ur referensens titel. Citeringen och referensen infogas i worddokumentet. Om formateringen inte är korrekt, prova med att klicka på Format Bibliography och välj SLU_Avhandling_Endnote_vX. EndNote har vissa begränsningar och för vissa typer av referenser (t.ex. konferensbidrag, elektroniska böcker) kommer inte alla önskvärda uppgifter med. I sådana fall behöver du redigera referensen manuellt. Tänk också på att till referenslistan använda formatmallen Acta:References, som ingår i dokumentmallen SLU_Acta Thesis.

Stilfil till Zotero

Stilfilen hittar du här. Sök efter Acta Universitatis agriculturae Sueciae.

Vissa begränsningar i Zotero gör att stilfilen ännu inte ger exakt samma resultat som den för EndNote. Följande begränsningar finns:

 1. I Zotero måste det vara mellanslag mellan initialer för att de ska betraktas som separata initialer. Detta kommer att åtgärdas men tills vidare, skriv "J. D." i stället för "J.D."
 2. "et al." i citeringar kursiveras inte. Kommer förmodligen att rättas till i slutet av 2010.
 3. F.n. skrivs datum av Zotero utan inledande nolla i dagangivelsen, t.ex. "2002-06-7" i stället för "2002-06-07". Kommer förmodligen att rättas till i slutet av 2010.
 4. För vissa referenstyper finns inte alla önskvärda fält med, t.ex. saknas ort och ISBN för avhandlingar och ISSN för rapporter. För referenstypen karta är fältet "scale" inte kopplat till fältet "CSL map". Det är oklart när detta kan komma att korrigeras.
 

 

FAQ - avhandlingsmallen

Frågor?
Kontakta

 
ERROR pics/svartstreck800.gif
· Ansvariga för Epsilon: SLU-biblioteket · Powered by GNU Eprints software