SLU logo

E psilon
- elektronisk publicering vid SLU

ERROR pics/svartstreck800.gif
 

PDF

För publicering av avhandlingar och självständiga arbeten (examensarbeten) används filformatet pdf (Portable Document Format). Länge var programmet Adobe Acrobat Professional det verktyg som stod till buds för att skapa pdf-filer. Numera finns fler verktyg att välja mellan. Några av dem beskrivs här. Fortfarande är dock Adobe Acrobat Professional det alternativ som ger störst möjlighet att påverka kvaliteten på den resulterande pdf-filen.

Läs om ...

 1. Verktyg för att skapa pdf-filer
 2. Avhandlingar - använd Adobe Acrobat
 3. Skapa pdf-filer med Pdf995
 4. Redigera pdf-filer

1. Verktyg för att skapa pdf-filer

Adobe Acrobat Professional är en kommersiell programvara. Det kan användas inte bara för att skapa pdf-filer utan också för att redigera dem. Med programmet följer en skrivarmodul, som kallas Adobe PDF. Skapandet av pdf-filen sker alltså genom ett utskriftskommando och pdf-filer kan skapas i alla program som har en utskriftsfunktion. Pdf-filens kvalitet bestäms genom användande av en s.k. joboptions-fil, i vilken kvalitetsegenskaper som t.ex. upplösning specificeras.

Pdf995 är ett gratisprogram som finns tillgängligt på internet. Det är lätt att ladda ned till sin egen dator. Det installeras som en skrivare och liksom i Adobe Acrobat skapas pdf-filen genom ett utskriftskommando. Vissa möjligheter finns att specificera kvalitetsegenskaper och att redigera filer.

Office 2007 innehåller en funktion för att spara filer i pdf-format. Välj kommando Spara som... och välj filformat pdf. Det finns två kvalitetsnivåer att välja mellan: "Publicera online och skriv ut" och "Publicera online".

Macintosh system 10 (åtminstone version 10.3 och senare) innehåller en funktion för att skapa filer i pdf-format. Den fungerar i alla program som kan skriva ut filer. Välj kommando Skriv ut och klicka på knappen PDF. Man kan inte påverka pdf-filens kvalitet.

2. Avhandlingar - använd Adobe Acrobat

Du som skrivit en avhandling behöver ha Adobe Acrobat Professional, som är en kommersiell programvara. SLU-institutioner kan förse sina medarbetare med programmet till en betydligt lägre kostnad än normalt genom att utnyttja det s.k. Select-avtalet:

Läs mer om avtalet hos SLU:s IT-enhet.

2.1 Hur får man filen korrekt?

I Acrobat-programmet kan pdf-filer skapas för olika pappersformat och med olika kvalitet. Det är vanligt att Acrobat är inställt på att skapa filer i det amerikanska papperformatet "letter", vilket inte alls lämpar sig för en avhandling som ska tryckas. Man kan välja ett annat pappersformat varje gå ett nytt pdf-dokument ska skapas men det är enklare att en gång för alla ändra det förvalda pappersformatet till A4. Gör så här:

 • Klicka på Start > Skrivare och fax.
 • Klicka på Adobe PDF.
 • Klicka på Välj utskriftsinställningar.
 • Välj A4 i listan Adobe PDF Page Size.

Den skapade filens kvalitet styrs med hjälp av s.k. joboptions-filer. Adobe bifogar ett antal sådana med programmet, varav filen Standard är förvald. För att skapa pdf av avhandlingar bör man dock använda de skräddarsydda joboptions-filer, som Repro har framställt. Filerna ingår i paketet med dokumentmallar men kan också hämtas var för sig på Epsilons dokumentmallssida. Du ska använda den fil som har samma versionsnummer som ditt Acrobat-program.

För att filen ReprosX.joboptions ska kunna väljas innan man skapar sin pdf-fil, måste den flyttas eller kopieras in i rätt mapp på hårddisken. Några exempel:

 • Windows: C:\Documents and Settings\[user name]\Application Data\Adobe\Adobe PDF\Settings
 • Windows: C:\Documents and settings\All Users\Shared Documents\Adobe PDF\Settings data\Microsoft\Templates
 • Windows: C:\Program files\Acrobat\Distillr\Settings
 • Windows Vista: C:\ProgramData\Adobe\Adobe pdf\Settings
 • Mac OS X: Hårddisk\Bibliotek\Application Support\Adobe PDF\Settings

2.2 Skapa pdf-filen

Det finns flera sätt att göra detta. För att säkert kunna välja rätt joboptions-fil för konverteringen gör du så här:

 1. Välj menykommando Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj skrivare "Adobe PDF".
 3. Klicka på knappen "Egenskaper". På fliken "Adobe PDF Settings" välj "ReprosX" i rullgardinsmenyn vid "Default Settings". Om det i rullgardinsmenyn vid "Adobe PDF Page Size" står Letter, ändra till A4.
 4. Klicka på OK i dialogrutan för egenskaper samt i dialogrutan för utskrift. Spara pdf-filen på lämpligt ställe.

3. Skapa pdf-filer med Pdf995

Pdf995 är en gratis programvara för PC som finns tillgänglig på internet och är lätt att ladda ned till egen dator. Programmet installeras som en skrivare på din dator.

3.1 Ladda ner och installera - gör så här

Ladda ner Pdf995 ... (extern webbplats)

Ladda ner följande filer:

 • Pdf995 Printer Driver, filnamn pdf995s.exe
 • Free Converter, filnamn ps2pdf995.exe
 • pdfEdit995, filnamn pdfedit.exe - ger möjlighet att ställa in värden för vissa kvalitetsegenskaper

Sök fram de sparade filerna och klicka på dem (pdfEdit995 sist) för att slutföra installationen.

3.2 Skapa pdf med Pdf995

 1. Öppna din ordbehandlings-fil i Word. Välj menykommando Arkiv > Skriv ut. Välj "PDF995" som skrivare.
 2. Klicka på knappen "Egenskaper" och därefter på knappen "Advanced". Kontrollera att den valda pappersstorleken är A4, ändra annars.
 3. Namnge pdf-filen och spara på lämpligt ställe.

4. Redigera pdf-filer

Programmet Adobe Acrobat Professional krävs för att redigera pdf-filer.

4.1 Ta bort text:

 1. Gå in i Tools > Advanced Editing > TouchUp Text Tool
 2. Markera den text som ska tas bort och tryck delete.
 3. Spara.

4.2 Ta bort text som är del i ett större objekt:

Ibland går det inte att ta bort text, pga att det är en del av ett större objekt, utan att ta bort hela objektet. För att kunna ta bort del av ett objekt måste delen först göras om till ett eget objekt:

 1. Gå in i Tools > Advanced Editing > TouchUp Reading Order Tool
 2. Nytt fönster öppnas. Markera den del som du vill kunna ta bort, som ska göras om till ett eget objekt.
 3. Välj Background. Stäng fönstret.
 4. Gå in i Tools > Advanced Editing > TouchUp Object Tool
 5. Klicka på objektet du vill ta bort, så att det blir markerat, och klicka på delete.
 6. Spara.

4.3 Ta bort hela sidor:

 1. Gå in i Document > Delete pages
 2. Skriv in vilka sidor som ska tas bort. Klicka på OK.
 3. Spara.

4.4 Lägga ihop två pdf-dokument:

 1. Öppna dokument 1.
 2. Gå in i Document > Insert pages
 3. Bläddra fram dokument 2, som ska infogas i dokument 1.
 4. Välj om dokument 2 ska läggas in före eller efter första eller sista sidan, eller annan sida, i dokument 1.
 5. Klicka OK.
 6. Spara.

4.5 Spara del av ett pdf-dokument:

 1. Öppna pdf-dokumentet som innehåller sidor du vill använda i ett annat dokument.
 2. Gå in i Document > Extract pages
 3. Ange de sidor som ska extraheras, dvs de sidor som ska användas i det andra dokumentet. Markera att sidorna ska extraheras till separat fil. (De ska inte tas bort)
 4. Välj vilken mapp filerna med de extraherade sidorna ska ligga i. Namnet på filerna blir "filnamn sidnr".pdf
 5. Spara.
 

 

 
ERROR pics/svartstreck800.gif
· Ansvariga för Epsilon: SLU-biblioteket · Powered by GNU Eprints software